29 april 2015: Openingstijden verruimt na forse druk

Onze Stichting, bezoekers van het zwembad, Dorpsraad Halsteren en politieke partijen (BSD, GBWP en CDA) zijn het er over eens, dat de voorgestelde openingstijden en tarieven moeiljk te verteren zijn en laten hun stem horen. Kinderen en bezorgde ouders organiseren acties. Politieke partijen spreken het College van B&W erop aan en bereiden moties voor. Onze Stichting draagt statistieken aan van zomerse temperaturen, waaruit geconcludeerd moet worden, dat het zwembad voor een belangrijk deel slechts van 10:00 tot 12:00 uur geopend zal zijn.

Uiteindelijk verklaart wethouder Arjan van der Weegen dat de openingstijden positief worden bijgesteld: vanaf een verwachte 19 graden blijft het zwembad open tot 18:00 uur en vanaf 23 graden tot 19:00 uur. De 2015 tarieven blijven echter ongewijzigd.

 

16 april 2015: Gemeente stelt teleur, stichting trekt zich terug uit fietsenstalling project

De Stichting is enorm teleurgesteld in de Gemeente Bergen op Zoom. Sinds juni 2014 spreekt zij met ambtenaren en zwembadbeheerder over de aanleg van een veiligere fietsenstalling bij de ingang van het zwembad De Melanen. Plannen worden uitgewerkt voor de aanleg van een omheinde fietsenstalling naast de ingang, waar toezicht is van het personeel via camera. Beplanting zou worden verwijderd en verharding aangelegd. De gemeente zou hiervoor een begroting maken, waarbij is gesproken over € 25.000. De Stichting zou bijdragen door het hek te financieren en met vrijwilligers bij te dragen bij de uitvoering. Na 9 maanden overleg krijgt de Stichting van de gemeente te horen, dat er uiteindelijk geen budget voor beschikbaar wordt gesteld en alles op de schouders van de Stichting wordt gelegd. Als Stichting zijn we natuurlijk enorm teleurgesteld in de wijze waarop de gemeente met burgerparticipatie omgaat en uiteindelijkzelf de handen ervan aftrekt. Ook wij hebben ons initiatief moeten terugtrekken, omdat wij niet financiëel daadkrachtig genoeg zijn en aanvullende sponsering niet in 3 weken voor opening geregeld krijgen.

Uiteindelijk heeft de directie van het zwembad op aangeven van ambtenaren voor eigen rekening het project afgerond.

 

 

14 maart 2015: Prijs omhoog, minder open, begin van einde?

Onder druk van de bezuinigingen van de Gemeente Bergen op Zoom kondigt de directie van het zwembad De Melanen aan de tarieven van het zwemmen te verhogen en tegelijk de openingstijden van het zwembad De Melanen te beperken. Het zwembad is dagelijks open van 10 tot 12 uur. Bij een temperatuur vanaf 21 graden is het langer open, tot 17:30 uur. Vanaf 27 graden tot 19 uur.

De Stichting kaart bij de zwembaddirectie aan dit niet acceptabel te vinden. Zij vindt dat dit het begin is van het einde van het zwembad.

 

 

23 februari 2015: Nieuwe fietsenstalling in zicht

We hebben recent weer gesprekken gevoerd met de Gemeente Bergen op Zoom en de directie van de beide zwembaden over de plannen om de fietsenstalling te verplaatsen naar een veiligere plek. We hebben nadere overeenstemming over hoe invulling te geven aan een met camera’s bewaakte fietsenstalling aan de Langstraat, bij de ingang van het zwembad Het is de bedoeling dat bij normaal bezoek van het zwembad de fietsen hier geplaatst kunnen worden. Tijdens drukke dagen zal ook uitgeweken moeten worden naar de fietsenstalling op de parkeerplaats achter Monkeytown. De werkzaamheden zullen nog voor de aanvang van het komende seizoen afgerond worden. Wij roepen vrijwilligers op om te helpen met het plaatsen van hekwerken, bestrating en aanplant.

Verder bestuderen we op dit moment een rapport over een studie naar de toekomstige exploitatie van beide zwembaden uitgevoerd door een adviesbureau in opdracht van de gemeente. Een van de lastige punten is de taakstelling van € 400.000 per jaar. We hebben als Stichting inbreng kunnen leveren aan het adviesbureau. Het heeft even geduurd voor het rapport gereed was. Naar aanleiding van dit rapport en onze bevindingen zullen we de gesprekken met de gemeente en het management van de zwembaden vervolgen.

 

 

20 februari 2015: Werkzaamheden weer begonnen

Binnen afzienbare tijd gaan de deuren van zwembad de Melanen weer open.
Zoals jullie zelf kunnen zien wordt er al volop gewerkt.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van leidingen en nieuwe filters voor het reinigen van het zwembadwater.
Dit om te voldoen aan de eisen voor zwembaden medio 2015 en voor een optimale waterkwaliteit.
 
Wat doet de Stichting op dit moment:
- overleg voeren met de gemeente Bergen op Zoom en het management van het zwembad over het realiseren van een veilige fietsenstalling.
Het afgelopen seizoen zijn er veel fietsen verdwenen en onstonden er onveilige situaties bij de ingang van het zwembad door de grote hoeveelheid fietsen, die daar werden geplaatst. Dit is een onwenselijke situatie voor de bezoekers van het zwembad, de bewoners van de Langstraat als voor weggebruikers. Wij als Stichting proberen hiervoor een gepaste oplossing te vinden.
-aankleding binnenkomsthal.
-overleg voeren met het zwembadpersoneel over de wensen van de bevolking.
- meedenken over een betere exploitatie van het zwembad.
en uiteraard alles in werking stellen om het zwembad open te houden. 
 
De komende tijd zal u de huidige ontwikkelingen zien op onze website, dus blijf kijken.    
Wij blijven u informeren.   

 

31 mei 2014: Vooralsnog rust

Het is (tijdelijk?) rustig rondom de Melanen. De verkiezingen zijn achter de rug, waarbij de partijen zich uitspraken voor behoud van een vrij toegankelijk natuurgebied en het open houden van het openluchtbad. Een nieuwe coalitie is gevormd, waarbij de ontwikkelingen in het gebied en het zwembad De Melanen nu behoren tot de portefeullie van wethouder Ton Linssen. De gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom hebben de Provinciale subsidies voor het Plan ter verbetering van de Waterlinie binnengehaald (totale bijdrage zo'n 7 miljoen euro).

Nu dienen de plannen verder uitgewerkt en ingevuld te worden. De gemeente heeft daar 3 jaar de tijd voor. Vooralsnog zijn de plannen voor commerciële activiteiten in natuurgebied de Groote Melanen beperkt tot recreatieve activiteiten rondom de kano vijver, waar een waterspeelplaats is gepland. Hoe dat er precies uit gaat zien en in hoeverre het gebied daarvoor afgesloten wordt is niet duidelijk. Daarvoor, en ook voor de rest van het gebied, houden we de vinger aan de pols en houden bijvoorbeeld plannen voor wijzigingen van het bestemmingsplan nauwlettend in de gaten. 

Tot op heden is er beperkt overleg geweest tussen de stichting en de gemeente over de exploitatie van het zwembad. De stichting heeft haar visie gegeven, waarbij zij voorop stelt dat de voorgenomen en onevenredige bezuinigingsdoelstelling van € 250.000 per jaar voor het zwembad De Melanen van tafel gaat. Op basis van de nu beschikbare gegevens vindt de stichting een bezuiniging van € 38.000 reëel en haalbaar. Zij zoekt dit met name in de personeelskosten en flexibele openingstijden. Daarnaast ziet zij mogelijkheden voor extra inkomsten via een actieve promotie van het zwembad bij de bevolking, scholen, vereniging en bedrijven. De stichting streeft er dan ook naar hun betrokkenheid bij het zwembad te verhogen.

De gemeente heeft een externe consultancy bureau in de arm genomen en gevraagd een advies te geven. Deze heeft inmiddels ook een gesprek gehad met de stichting en geluisterd naar onze adviezen.

Ondertussen heeft de nieuwe coalitie bovenop de huidige begrotingen een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor de periode 2014 - 2018 voor een wensenlijstje, waar met name ook het zwembad De Melanen deel van uit maakt.

 

14 maart 2014: Financiƫle taakstelling is doodsteek

In de jaren 2012 en 2013 kwamen er verhalen over zware tekorten op het openlucht zwembad in Halsteren en werd er een alternatief geopperd in vorm  van  een pretpark  in het hele Groote Melanen gebied. Dit  zou mogelijkheden  bieden om het zwembad open te houden. Het gebied en het zwembad zouden worden overgedragen aan BillyBird.

Wij hebben ons als stichtingen ingespannen om verkwanseling tegen te gaan, om het zwembad open te houden en het natuurgebied vrij toegankelijk te houden. We hebben ons tot op heden altijd positief opgesteld, waarbij we ervan uit gingen dat ook de plaatselijke bestuurders een positieve instelling hadden. Echter, onze ogen zijn open gegaan.

Voor het zwembad zijn de door het gemeentebestuur voorgenomen bezuinigingen het heetste hangijzer. Deze zullen zonder twijfel het einde van het zwembad betekenen. Waar wij enthousiast onze burgerparticipatie ontplooien om ons zwembad te behoeden van sluiting, blijkt dat onze bestuurders van meet af aan een andere agenda moeten hebben gehad.

In de afgelopen maanden hebben wij veelvuldig contact gehad met alle politieke vertegenwoordigingen in onze gemeente. Men heeft geluisterd en er zijn uiteindelijk moties ingediend, die duidelijk aangaven dat iedere partij het zwembad wilde openhouden. Daarmee moesten de voorgenomen bezuinigingen van tafel en dat was ook aangekondigd, ondanks dat daar nog  geen financiële dekking voorhanden was. Echter, tijdens vervolgoverleg is ons te verstaan gegeven dat de voorgenomen bezuinigingen NIET van tafel zijn. De partijen blijven roepen dat het zwembad open moet blijven, maar desalniettemin dienen de bestuurders de doodsteek toe.

Op de beide zwembaden (De Schelp en De Melanen) heeft de gemeente een taakstelling staan van € 400.000 (bezuiniging in de exploitatie). Haar beoogde verdeling per locatie is schokkend: € 150.000 voor De Schelp en € 250.000 voor De Melanen. Onbegrijpelijk.

Zwembad De Schelp is een overdekt bad, dat het hele jaar open is en een omzet draait van 3 miljoen euro.  Zwembad De Melanen een openluchtbad is, dat 4 maanden per jaar open is en slechts een omzet draait van € 310.000. Dus maar 10% van de omzet van de Schelp. De omzet van De Melanen bestaat uit: toegangsgelden € 115.000, horeca € 25.000 en een gemeentelijke subsidie € 170.000. De omzet is nodig om zo’n € 300.000 aan kosten te dekken. Daarin zit € 15.000 voor huur aan de gemeente en € 170.000 voor personeel, de rest is met name onderhoud. Het zal iedereen duidelijk dat wanneer daar € 250.000 (is meer dan 80%!) uitgeknipt moet worden het einde verhaal is.

 

22 januari 2014: Politiek gaat om

De Stichting heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met de fracties van alle politieke partijen in Bergen op Zoom. Enkele partijen waren reeds voorstander van het openhouden van het zwembad De Melanen. We zijn nu zo ver, dat alle partijen, ook de coalitie partijen, van mening zijn dat het zwembad open moet blijven. Met de verkiezingen in aantocht laten verschillende partijen als zodanig van zich horen, zoals u in de media kunt vernemen. Daarmee zijn de financiele problemen echter zeker niet opgelost en is een en ander nog niet zeker gesteld. We blijven waakzaam. 

 

17 januari 2014: Bezoek Zwembad Blankershove Oud Gastel

Op 17 januari 2014 heeft het bestuur van onze stichting een bezoek gebracht aan Stichting Zwembad de Blankershove in Oud Gastel. Het doel van dit bezoek was kennis te vergaren van de exploitatie van een openlucht zwembad. 

Stichting Zwembad de Blankershove is bereid gevonden ons uitgebreid te informeren over hun ervaringen. Daarbij zijn technische, organisatorische en financiële aspekten doorgesproken.

 

18 december 2013: Opbrengst Albert Heijn actie

De winkelactie van de nieuwe Albert Heijn vestiging in Halsteren steunde gedurende 5 weken vier goede doelen in de gemeente, waaronder de Stichting Behoud Zwembad De Melanen. Vandaag zijn de opbrengsten bekend gemaakt en de cheques overhandigd. Een heugelijke bijeenkomst, want onze stichting scoorde het hoogste bedrag: 1.150 euro.

Het bewijst, dat het behoud van ons openlucht zwembad De Melanen sterk leeft in Halsteren e.o. Wij willen filiaal manager Arjan Hagendoorn en de klanten, die voor ons gedoneerd hebben, hartelijk bedanken voor deze fantastische score.

Wij zullen het volledige bedrag besteden aan speeltuigen voor het zwembad, zodat onze jeugd in het seizoen 2014 lekker kunnen ravotten in het water.

 

24 November 2012: Oproep voor communicatie specialist

Er zijn veel en vooral verschillende belanghebbenden bij de huidige ontwikkelingen rond de Groote Melanen. Daarmee is externe communicatie van groot belang geworden om onze doelen te bereiken. Het bestuur van de stichting ziet zich graag gesteund door een ervaren communicatiespecialist. Bent een sympathisant met relevante kennis van en ervaring in communicatie, waaronder de media, dan roepen wij u op ons te steunen. Indien u zich aangesproken voelt, meldt u zich dan via ‘contact’ op deze website.

 

5 november 2013: Overleg met de gemeente

Dinsdag 5 november 2013 heeft een afvaardiging van het bestuur een verkennings vergadering gehad met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Het gesprek was constructief en de wil tot samenwerking was duidelijk aanwezig bij beide partijen. De ambtenaren zullen verslag uitbrengen bij de betrokken wethouder, waarna contact met ons wordt opgenomen voor mogelijk vervolgoverleg. 

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21